Printable version  Printable version
- Aliens en UFO's
    Aliens en UFO's
    Alien evangelism
    Getuigenis van Max
- Doorbrekend licht
- Foldermateriaal
- Schema's/afbeel...
Bijbels geld
Hoe de Feestdagen ...
NT van Ivan Panin
Over de vrouw ...
Reiniging van Je ...
Scheiden/her... (1)
Scheiden/her...(2)

De boodschap van Aliens
“een ander evangelie”

door Guy Malone
(vertaald door bijbelinfo)

Opmerking vooraf: Dit artikel is aangepast door bijbelinfo.nl, voor het origineel, klik hier

--

We gaan in dit artikel kijken naar de actuele boodschappen die aliens meegegeven aan de mensen die hen ontmoet hebben en aan de slachtoffers van ontvoering door Aliens (Alien Abductions).

Om te beginnen wil ik graag vermelden dat er historische verschillen zijn opgetreden in het verhaal van de aliens over hun oorsprong.

Description: http://alienresistance.org/solarsystem.jpgIn de jaren ’50 vertelden deze entiteiten aan hun slachtoffers het typische verhaal dat ze van Mars en Venus afkomstig waren.

Maar sinds dat we satelieten en andere instrumenten die kant op gestuurd hebben, claimen deze entiteiten nu, 50 jaar later, dat hun oorsprong op plaatsen ligt die veel verder van ons verwijderd zijn. Andere sterren zoals Zeta Reticuli, wat 39 lichtjaren van ons verwijderd is of zelfs andere sterrenstelses, zoals het Andromeda sterrenstelsel wat 2,5 miljoen lichtjaren verwijderd is.

Description: http://alienresistance.org/andromedatoearth.jpg

Nu beweren ze interdimensionale wezens te zijn, afkomstig van plekken die op zo’n grote afstand van ons liggen, zodat ze het nooit kunnen verifiëren. We moeten ze maar geloven op hun woord. Alleen al het feit dat hun verhaal verandert met de tijd suggereert dat dit verschijnsel gepaard gaat met misleiding.

Om te citeren uit Dr. Carl Sagan’s book ‘Intelligent Life in the Universe’,

“Wat zou een geavanceerde buitenaardse beschaving van ons willen? Eén van de primaire motivaties achter het verkennen van de toenmalige Nieuwe Wereld was om de inwoners ervan te bekeren tot het Christendom – op de vredelievende manier, indien mogelijk – met geweld, indien noodzakelijk. Kunnen we de mogelijkheid van een buitenaardse evangelisatie uitsluiten?”
- Dr. Carl Sagan, ‘Intelligent Life in the Universe’ pg. 463 (nadruk toegevoegd door de schrijver)

Dr. Sagan werpt hier een slimme vraag op. En des te meer onderzoekers en schrijvers de getuigenissen van ontvoeringen door aliens bestuderen, des te meer komt deze vraag naar boven. En het argument voor een bevestigend antwoord wordt duidelijk. Houd dus deze vraag in je achterhoofd ... Zijn ET’s (extraterrestials - buitenaardsen) doelbewust bezig om de mensen te beëvangeliseren met een anternatieve spiritualiteit?

Ter introductie wijst de seculiere onderzoeker Thomas Bullard erop in de ‘ Encyclopedia of Extraterrestrial Encounters’ , dat er een duidelijk overeenkomstig patroon is in de klassieke scenario’s van een ontvoering.

“Hoe het verhaal zich ook ontwikkelt, de verslagen hebben opmerkelijke overeenkomsten...

·

Gevangenneming

·

Onderzoek

·

Bespreking, een ontmoeting, lezing of onderwijs sessie volgt

·

Rondleiding

·

Reis naar andere werelden

·

Theophany, de getuige ontmoet een goddelijk wezen of heeft een religieuze ervaring

·

Terugkeer

·

Nasleep ...”

Thomas Eddie Bullard citeerde in de ’ Encyclopedia of Extraterrestrial Encounters’ Ronald D. Story, redacteur...

“Het is interessant op te merken dat een niet-christen in een zin de term ‘theophany’ gebruikt. Wanneer namelijk een christelijke onderzoeker of een pastor deze zou gebruiken om een ontvoering door aliens te beschrijven, zou het overduidelijk zijn dat hij de entiteit beoordeelt (terecht of onterecht), alsof hij bewust de entiteit afschildert als een valse god. Maar nu Bullard het hier gebruikt doet hij niet meer dan klinisch opmerken dat een spirituele of religieuze interpretatie niet gescheiden kan worden van deze ontmoetingen. Tot op zekere hoogte identificeren zelfs seculiere onderzoekers deze wezens als goddelijk, op een bepaalde manier, zonder onderscheid te willen maken en zonder dat ze hen willen kwalificeren als ‘ goed’ of ‘ slecht’ .

Dr. Leo Sprinkle, een PhD “Professor Emeritus” op het gebied van Counseling op de universiteit van Wyoming, vat de ervaringen samen door te zeggen dat ...,

“UFO contactees zijn uitgekozen ... geen enkel contact met een UFO is per ongeluk ... en dat de manifestaties ontworpen zijn om het wereldbeeld van de contactees te beïnvloeden.”

Wat volgt is een samenvatting van claims over UFO ervaringen en daaraan gerelateerde omstandigheden:

·

UFO contactees zijn uitgekozen, geen enkel contact met een UFO is per ongeluk

·

Contactees zijn doodgewone mensen, die zorg en een liefdevolle aandacht tentoonspreiden voor de mensheid

·

UFO ervaringen omvatten parafysieke, parapsychologische en spirituele manifestaties, die ontworpen zijn om het wereldbeeld van de contactees te beïnvloeden

·

Contactees worden geprogrammeerd voor een scala aan ‘ toekomstige’ activiteiten, waaronder het bewustmaken van hun eigen contacten en het verlangen om hun boodschap en kennis te delen met andere contactees

·

De levens van contactees verschuiven in de richting van een groter zelf-bewustzijn, een grotere zorg voor het welzijn van de planeet Aarde en een sterkere indruk van een Kosmisch Burgerschap met andere wezens in het Universum.

·

De persoonlijke metamorfose van UFO contactees is de voorbode van een sociale transformatie in het menselijk bewustzijn, wat op dit moment leidt tot veranderingen in de economische, educatieve, militaire, politieke en religieuze instituten van de naties op aarde: de ‘New Age’ van ware wetenschap en spiritualiteit.

 – R. Leo Sprinkle, geciteerd in ‘ Encyclopedia of Extraterrestrial Encounters’ , pg 136-140, Ronald D. Story, redacteur

Hier volgen een aantal details van de actuele boodschappen ...

Description: http://alienresistance.org/alien-abduction01.jpg “Jane zegt, “Ik wordt gerustgesteld gedurende de hele procedure. En het doet niet zoveel pijn. Ik vraag waarom ze dat nodig hebben en hij kijkt me lange tijd diep in de ogen. Dan zegt hij dat het mijn keuze was, dat ik lange tijd geleden met dit alles ingestemd had. Ik zei dat ik me die overeenkomst niet herinnerde en “wanneer heb ik toestemming verleend?” Hij antwoordde: ”Voordat je geboren werd” en dat we dit gesprek al eerder gehad hebben.”

- ‘ TAKEN: Inside the Alien-Human Abduction Agenda’ door Dr. Karla Turner, PhD, pg. 147

Dat is niet alles. Brad Steiger schrijft in zijn boek ‘Channeling’ ...

Description: http://alienresistance.org/earthmanhead.jpg“De entiteit identificeerde zichzelf als OX-HO en verklaarde dat hij was gekomen van een sterrenstelsel dichtbij de onze, om de mensen van de aarde te helpen... “Mensen van de Aarde, open uw deuren voor onze hulp, want jullie hebben het wanhopig nodig. Onthoud dat wij altijd alert zijn en dat wij nu vijanden van minder ver geëvolueerde planeten afhouden en bevechten. Neem deel aan onze Confederatie en wordt één met de Schepper.”
- Brad Steiger, Aquarian Revelations: Channeling Higher Intelligence, pgs. 98-99

Ontmoetingen met Aliens heeft tot gevolg dat sommigen tot de conclusie komen dat God niet een persoonlijke God is, maar een kosmisch bewustzijn en dat sommige’ grey aliens’ goede engelen zijn.

Meer direct, aliens claimen ook keer op keer dat zij de scheppers zijn van de mensheid ...

Description: http://alienresistance.org/aliencistene.jpg“Hij vertelde haar dat deze wezens, een niet-fysieke vorm van energie, gecreeëerd en gecontroleerd werden door zijn groep. “Schiepen jullie ook mensen?” vroeg Angie, en hij bevestigde dit.”
- Dr. Karla Turner, PhD,Taken, pg. 157

   
Een andere contactee doet verslag dat een alien haar vertelde dat Adam en Eva geschapen waren als een experiment ... dat aliens genetisch het DNA van een verre neef van de aap op deze planeet hadden veranderd en zo onze evolutie hadden versneld.

“... de vraag werd gesteld door Monn of er meer dan één Adam en Eva waren geweest. “Ja, zo zou je het kunnen zeggen, omdat er meer dan één experiment gedaan was door aliens die de planeet hebben bezocht... Ze werden hier geschapen ... aliens hebben genetisch het DNA van een verre neef van de aap op deze planeet hadden veranderd ... de aliens hebben de normale evolutie versneld.”
- Alien Contact : The Messages They Bring, door Bonnie Meyer, pgs. 178-179

Dit is slechts één van de vele voorbeelden hoe aliens zichzelf plaatsen in de bijbel als scheppers van Adam en Eva en ook de evolutietheorie bevestigen, als zijnde een gestuurde evolutie, gestuurd door Description: http://alienresistance.org/uforedsea.jpghen.

“Een UFO bewoog zich aan de hemel richting Bethlehem en plaatste zichzelf daarna dichtbij een ster. En ook hielp een UFO om de Rode Zee te splijten... door lasers ...de UFO’s werkten voor God... Deze UFO’s brachten ook het hemelse manna. Nee ik zeg niet dat God dit niet deed, maar dat God door de UFO’s heen werkte om dit te produceren. God gebruikte ook een laser om die dingen op de stenen tafelen te schrijven, de geboden. Deze UFO’s splijtten ook de Jordaan...”
- Bonnie Meyer Alien Contact: The Messages They Bring pgs 180-181

Het blijft niet alleen bij het her-vertellen van de bijbel, ook de integriteit van de bijbel wordt aangevallen:

“Niet alle verhalen in jullie bijbel zijn accuraat, want jullie bijbel is niet 100% juist... Ik schat dat zo’n 6% werd verwijderd, omdat het sprak over reïncarnatie en UFO’s en daarmee de invloed van de kerk wegnam...”
- Bonnie Meyer Alien Contact: The Messages They Bring, pgs 177-178, 180

(Het feit dat de aliens het nodig vinden dit soort dingen te verklaren, zegt al genoeg over de kracht van de bijbel. Voelen ze zich in hun missie bedreigt en vinden ze het daarom nodig de bijbel in diskrediet te brengen, omdat deze hun ware identiteit onthult? – red. bijbelinfo)

We horen over de waarschuwingen van aliens over het gebruik van elke vorm van nucleaire energie en hun oproep om “... terug te keren naar de Kosmische Wetten, zoals die onderwezen werd door de grote meesters Jezus, Buddha en Krishna – die allemaal zeiden dat ze afkomstig waren van andere planeten.”
- Aetherius Society, pg. 12-13

“De miljoenen die komen van andere werelden, van verafgelegen sterrenstelsels, om te assisteren in het brengen van vrede op Aarde, hebben mijn trouwe ondersteuning voor al hun inspanningen ... IK BEN SANADA, BEKEND BIJ JULLIE ALS JEZUS DE CHRISTUS ... IK BEN SANADA, EN DIT IS MIJN BOODSCHAP VOOR DE WERELD.”
- Project World Evacuation, Compiled by Tuella, door The Ashtar Command, pgs. 8-9

De boodschappen van aliens claimen dat Jezus Christus een alien is, of een alien hybride, met een gereïncarneerde ziel in vele verschillende lichamen in vele verschillende alien werelden.

“Telkens wanneer een planeet problemen heeft, zoals de Aarde nu ervaart, wordt een speciaal persoon geboren op de planeet om te helpen. Zelfs mijn thuisplaneet Surak had roblemen in het verleden en de Zoon van God was de persoon die geroepen werd om te helpen. Hij is ook geboren op andere planeten. Het is iedere keer dezelfde ziel die geboren wordt; hoewel het niet precies hetzelfde is, want er waren verschillende moeders.”
- Alien Contact : The Messages They Bring, door Bonnie Meyer, pg. 186

Deze boodschappen pogen ook de opstanding van Jezus Christus en de wederkomst te herschrijven:

“Het meest controversieel is de hemelvaart en de opstanding van Christus. Je moet weten dat hij in een lichtstraal opgetrokken werd in een UFO, hij ging aan boord van het schip en hij leeft vandaag de dag en hij zal terugkeren in een schip, genaamd het Nieuwe Jersuzalem en het zal gestationeerd zijn buiten de atmosfeer.”
- Bonnie Meyer, Alien Contact : The Messages They Bring , pg 180-181

Een van beruchtere abductees was eerder bekend als Claude Vorilhom , maar gaat tegenwoordig door onder de naam Rael. En, net als we eerder zagen, claimen ook de aliens van Rael dat ze de scheppers zijn van de mensheid. Ze zetten zichzelf neer als wetenschappers of ‘ontwerpers’.

Uit Rael’s boek, ‘The True Face of God’...

“... de scheppers (alien wetenschappers ook wel genoemd Eloha/Elohim) organiseerden dat er een kind geboren werd uit een vrouw op Aarde en één van hun soort (aliens). Het betreffende kind zou daardoor bepaalde telepatische eigenschappen hebben, die mensen ontberen... Maria was de vrouw die gekozen werd... Eén van de scheppers verscheen om uit te leggen dat Maria een zoon van ‘God’ zou voortbrengen.”
- The True Face of God, pg 60

Iets meer informatie over de bron, sekteleider Rael:

Claude Vorilhom claimde dat hij in december 1973 een nieuwe naam kreeg van de aliens, Rael... Rael claimt dat hij het resultaat is van een maagdelijke geboorte... Een alien genaamd Yahweh vertelde hem,

“We besloten dat de tijd aangebroken was om een nieuwe boodschapper naar de aarde te sturen... Jezus werd ‘wetenschappelijk opgewekt door andere aliens en meegenomen naar de Elohim planeet’ ... Jezus ‘stierf niet voor de zonden van de wereld ... Jezus’ doel op aarde was om ons te helpen op wetenschappelijk en medisch gebied vooruit te komen om ruimte te scheppen voor de Elohim om terug te komen naar de planeet.”
- Bill Alnor, UFO Cults and The New Millennium, 1998 Baker Books, Ch 7

De aliens droegen hem op zijn boek te schrijven en een nieuwe religie te starten welke vandaag de dag claimt 55.000 leden te hebben over de hele wereld. Het is interessant hoe vaak contact met aliens resulteert in instructies aan de ontvoerde of ontmoete om een nieuwe religie te beginnen. En toch blijven ze hameren op het hoe en waarom het Christendom fout is.

Als we teruggaan naar de jaren ’50, zien we dat aliens de contactpersoon George van Tassel vergelijkbare dingen vertelden als de moderne claims van Rael en Bonnie Meyer, die we eerder ook al geciteerd hebben.

“Hij (George van Tassel) zei dat Jezus werd geboren uit Maria, een ruimtemens, die zwanger hierheen gestuurd werd om de aardmensen de juiste manier van leven te laten zien. Hij zei dat de ruimtemensen door de jaren heen ons hebben gadegeslagen en ons proberen te helpen.”
- Nick Redfern, On The Trail of The Saucer Spies, page 28-29

(Merk de discrepantie op, bij de een is Maria een aardse vrouw, bij de ander een ruimtepersoon. Ervan uitgaande dat dit werkelijk boodschappen van aliens zijn... Zij beweren de waarheid te vertellen door de onwaarheden van de bijbel aan de kaak te stellen. Je zou zodoende verwachten dat hun verhaal niet door dit soort verschillen onderuit gehaald kan worden – red. bijbelinfo)

Ik (Guy malone) heb 11 jaar in Roswell NM gewoond als een missionaris om de orthodoxe bijbelse kijk te presenteren aan hen die naar Roswell komen met vergelijkbare geloofssystemen als wat we hier beschrijven. Ik was altijd geneigd te geloven dat mijn doelgroep bestond uit een zeer kleine niche van mensen, hoofdzakelijk beperkt tot enkel hen die direct contact hadden met ET’s of die lid werden van UFO sekten.

Echter, ik heb door de jaren heen zoveel gesprekken gehad met wat je de ‘normale mensen’ zou kunnen noemen, en ik kwam er achter hoeveel van de meute al over de bijbel begint te denken op exact dezelfde wijze als wat ik hier aan het beschrijven ben – zonder dat men lid wordt van een sekte of ervaringen hebben van ontvoeringen.

(Als het dus idd zo is dat aliens/demonen bezig zijn met het beëvangeliseren van de mensheid, dan begint de boodschap door te komen – red. bijbelinfo)

Hieronder de eerste 2 minuten van een televisieprogramma dat voor het eerst in 2002 en nu nog steeds enkele keren per jaar uitgezonden wordt op History Channel.

Description: http://alienresistance.org/ufoascension.jpg“De bijbel, een heilige tekst vol met fantastsiche verhalen over een ontzagwekkende bovennatuurlijke kracht, maar wat als die kracht niet God is? Wat als het een UFO is geweest? Wat was in Ezechiël het wiel binnen in een wiel dat neerdaalde op de profeet? In het Sodom en Gomorrah van Genesis, waar kwam het vuur en zwavel vandaan? In Exodus, wat was die aanwezigheid in de lucht waardoor Mozes door de woestijn werd geleid? Waren dit acties van God? Of zouden deze mysterieuze krachten in de lucht UFO’s in de bijbel kunnen zijn geweest?

Door de hele bijbel heen komen mysterieuze fenomenen en verschijningen in de lucht voor, die de richting van de geschiedenis hebben veranderd. Voor de religieuze studenten zijn deze verhalen onfeilbare verslagen van Gods aanwezigheid en goddelijke gebeurtenissen, maar sommige moderne onderzoekers bieden een andere theorie aan... misschien beschrijven deze verhalen in werkelijkheid bezoeken door aliens.”

Barry Downing: “Is het mogelijk dat buitenaardsen al duizenden jaren betrokken zijn geweest in de geschiedenis van de mensheid, en als dat zo is, hebben ze contact gehad met bijbelse personen? En als je in de bijbel duikt zijn er vele verslagen van UFO’s die bijbelse personen bezoeken, een wagen van vuur die Elia wegvoert en hem meeneemt in de lucht.”

Verteller: “Elia was één van de meest geëerde Joodse profeten in zijn dagen. Volgens ufologisten is het bijbelse verslag van zijn ontmoeting met de wagens van vuur, een gedetailleerde beschrijving van wat een UFO genoemd kan worden.”
– History Channel “UFOs in the Bible”
 
De geestelijke met de witte boord in de video, Barry Downing, onderwijst bijna het exact zelfde ding dat de alien contactees, die ik geciteerd heb, onderwijzen en bijna hetzelfde over UFO’s in de bijbel dat de Raelian religie onderwijst.

Mijn punt is dat het niet langer alleen direct contact met aliens, of het lid zijn van een sekte, is wat leidt tot het omarmen van deze ideeën. Het is inmiddels door de massamedia ovegenomen, het is Hollywood en het sluipt zelfs gedeelten van de christelijke kerk binnen. Het is een sterke leugen en deze entiteiten hebben ambassadeurs gevonden, die gewillig zijn om hun boodschap te verspreiden.

Wat vandaag de dag het meest benadrukt wordt in de literatuur over contact met aliens sinds de jaren ’50, en wat nu overal op inernet te vinden is, is de claim dat wat je leest in de bijbel de interpretatie van primitieve mensen over UFO technologie is. Claims dat de wolk overdag en de vuurkolom des nachts, welke gevolgd werden door Mozes en de Israëlieten, in werkelijkheid UFO’s waren. Claims dat Elia in een UFO weggevoerd werd. Claims dat Jezus niet opvoer naar de hemel na zijn opstanding, maar dat hij veeleer opgebeamed werd door het moederschip waar hij vandaan kwam.

En tegelijk met dit wordt het idee geïntroduceerd dat de onbevlekte ontvangenis en de maagdelijke geboorte van Jezus Christus uit te leggen zijn door alien abduction en kunstmatige inseminatie, wat resulteerde in een geavanceerde leraar van de mensheid, die óf half-alien was óf helemaal alien.

(Hoe anders wordt de boodschap van de bijbel als we deze dingen gaan geloven! Niet langer is Jezus God in het vlees, die verantwoordelijkheid neemt voor Zijn schepping en de redding ervan voor eigen rekening neemt. Die door Zijn offer aan het kruis, Zijn opstanding en hemelvaart, de garantie afgegeven heeft dat de hele schepping uiteindelijk de verlossing van zonde en dood zal ontvangen. Nee, nu zijn we aangewezen op geavanceerde technologie en verder ontwikkelde leraren die ons willen leren hoe we de volgende stap in onze evolutie kunnen bereiken. Het is de boodschap van ‘Red jezelf, voor het te laat is’ zonder zekerheid, zonder garantie – red. bijbelinfo).

De boodschappen van aliens ondermijnen juist datgene wat de bijbel zo uniek maakt, nl. dat Jezus Christus het vleesgeworden Woord is door Wie de hele schepping gemaakt is en gedragen wordt tot het glorieuze einde dat voor de mensheid is weggelegd.

“Want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk” - Kolossenzen 2:9

“In wie wij de verlossing hebben, de vergeving (grieks: aphesis = bevrijding) der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.” – Kolossenzen 1:14-18

(Valt het op hoe ver hoog verheven Jezus is boven Zijn schepping. Alle andere machten en krachten die bestaan in het universum zijn onderworpen aan Hem, omdat ze geschapen zijn door Hem. Geen wonder dat demonen leugens bedenken om de goddelijkheid van Jezus te ondermijnen en heel slim doen ze dit door te beweren dat Jezus één van hen was, omdat daarmee hun eigen positie meteen ook versterkt wordt. – red. bijbelinfo).

--

De essentie van ons schrijven is trachten de realiteit van de ontmoetingen met aliens bekendheid te geven en dit te plaatsen in het licht van de bijbel (dit is het omgekeerde van wat tegewoordig vaak plaatsvindt, nl. de bijbel te bekijken in het licht van de ontmoetingen met aliens en wat zij zeggen – red. bijbelinfo).

Over het algemeen geloven wij dat de mensen die deze ontmoetingen hebben, oprecht zijn (afgezien van de enkele sensatiezoekers en aandachtverslaafden), maar we moeten wat hen verteld wordt door de entiteiten vergelijken met wat de bijbel onderwijst. En de nu extreem goed-gedocumenteerde boodschappen van de wezens die claimen dat ze aliens zijn, vallen herhaaldelijk juist deze doctrine aan en claimen dat Jezus in werkelijkheid niet God is, maar simpelweg een alien of een doorontwikkelde kruising.

De gebruikelijke vragen die christenen krijgen wanneer ze het gedocumenteerde onderwijs van de aliens lezen, liggen logischerwijs in de lijn van, “Waarom zouden authentieke buitenaardse biologische wezens 90 miljard lichtjaar reizen om één specifieke religie aan te vallen? Waarom doen ze zo’n geconcentreerde inspanning om mensen te overtuigen dat Jezus Christus niet de ware Godheid of God in het vlees is? Gezien hun krachten en vaardigheden, heeft de christen geen andere keuze dan deze schepselen te identificeren als misleidende geesten. Wat precies overeenkomt met wat de bijbel onderwijst (er is niks nieuws onder zon, dezelfde geestelijke strijd in een nieuw jasje – red. bijbelinfo).

“Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt !” Gal 1:8

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.” 1 Tim 4:1

“Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels (mythen, verzinsels) zullen keren.” – 2 Tim 4:3-4

Dus, de bijbel vertelt mensen wat ze kunnen verwachten in latere tijden dan dat het geschreven werd. Velen die het geloof vaarwel zeggen op basis van dat ze verkiezen te geloven wat menselijke leraars vertellen en op basis van leringen van duivels. En exact dat is wat je ziet gebeuren als je communicatie van aliens met mensen onderzoekt.

Als laatste, hier is een passage die door bijna alle christelijke onderzoekers toegepast wordt op het UFO fenomeen:

“De komst van de wetteloze ... is naar de werking van de satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven...” 2 The 2:9-10 (voor meer hierover, klik hierred. bijbelinfo)

red. bijbelinfo – De boodschap van de aliens biedt inderdaad voor de mensen die niet willen afrekenen met zonde, een welgevallig alternatief. Zonde en het oordelen van zonde is een belangrijk terugkerend bijbels concept, wat laat zien dat de Schepper een moreel wezen is.

In bovenstaand vers wordt duidelijk gemaakt dat er mensen zijn die dit niet zint. Men wil kunnen doen waar men zin in heeft, zonder op de vingers getikt te worden, zonder schuldgevoel en zonder consequenties.

Nu openbaart het evangelie juist die weg. Verlossing en bevrijding van zonde doordat God zelf de consequenties ervan heeft gedragen. Wanneer men dit als persoonlijke waarheid accepteert heeft dit wel tot gevolg dat de Geest van God in ons binnenste gaat bewerken dat we deze zonden loslaten.

En dit is nu net een stap te ver voor vele mensen. Bovenstaand vers zegt dat God voor deze mensen een leugen de wereld ingestuurd heeft, een voor hen welgevallig alternatief, die zij dan ook verkiezen te geloven, “omdat zij de liefde voor de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven...” - einde red. bijbelinfo

--

Tot slot...

Ik heb met jullie de gedocumenteerde boodschappen van buitenaardsen gedeeld, zodat je ze kunt vergelijken met de bijbel en een onderbouwde keuze kunt maken of je gelooft dat het hier werkelijk om buitenaardse wezens gaat of – zoals de niet-christelijke John Vallee schreef in de titel van zijn boek – zijn zij “Messengers of Deception”?

En wellicht kunt u nu ook voor uzelf de vraag beantwoorden, “Zijn aliens bewust bezig ons te beëvangeliseren met een alternatieve spiritualiteit?”

Daar voeg ik nog aan toe, “Hebben deze ervaringen een Description: http://alienresistance.org/ufoabduction.jpgimpact op mensen?” Jazeker.

Voor vele getuigen betekent een ontmoeting met een UFO een radicale verschuiving in hun geloofsopvattingen met betrekking tot het universum. Hun ervaringen springen er uit als de meest emotioneel beangstigende en intellectueel verbazingwekkende ervaringen van hun leven. Zoals één getuige zei, “Mijn geloofssysteem ging regelrecht het raam uit.”
- Preston E. Dennett One in Forty – The UFO Epidemic: True Accounts of Close Encounters with UFO’s, pg 322-23
 
Het bijzondere aan de boodschappen is dat ze zich primair bezig houden met de indoctrinatie van ons, zodat we de bijbel verkeerd zullen begrijpen, niet langer geloven of gewoon negeren wat de bijbel zegt over Jezus Christus, God en het vertrouwen dat we kunnen hebben in Hem.

Om het allemaal op te sommen, laat me u de conclusie vertellen van enkele andere bekende christelijke auteurs, die hetzelfde materiaal bestudeerd hebben.

“Onderzoek van het bewijs wijst er zonder enig twijfel op dat een primaire agenda van de bezoekende aliens – wie en wat zij ook zijn – is, om te veranderen wat mensen denken over God en de bijbel en om het exclusieve van het Christendom te vervangen door een religie van universalisme.”.
 - Ron Rhodes, citing William Alnor, Alien Obsession: What Lies Behind Abductions, Sightings, and the Attraction to the Paranormal

red. bijbelinfo – religie is in zichzelf exclusief, God niet. Hij is de Schepper van alle mensen en Jezus is de Redder van alle mensen (1 Tim 4:10). Zijn natuur is inclusief en niet exclusief. Voor meer hierover, lees bv. ‘Het jubeljaar van de Schepping’, ‘Redding en Uitverkiezing’ of klik hier

Twee andere christelijke auteurs onderzoeken de ET beweging en schrijven,

Als de vermeende boodschappen die contactees ontvangen waar zijn, dan is de bijbel niet waar.”
-David Allen Lewis & Robert Shrekhise UFO: End-Time Delusion

Houd uzelf niet voor de gek. Ervaringen met deze entiteiten, of een zwaar geloof in dit fenomeen, vergt inderdaad een keuze van uw kant. Of de aliens hebben gelijk en ze vertellen mensen de waarheid, wat betekent dat alles wat de christelijke kerk onderwijst over God en de bijbel een leugen is ... of ... de bijbel heeft gelijk, God is waar en de aliens liegen.”