Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
    153 - de Zonen Gods
    37
Woordenlijst

37 – Christus als het vleesgeworden Woord

Openbaringen 1:5 noemt Jezus “de Vorst van de koningen der aarde”. Het Griekse woord waar vorst de vertaling van is, is Archon. Dit woord komt in het Griekse Nieuwe Testament 37 keer voor. In Bijbelse numerologie betekent het getal 37 “Christus als het vleesgeworden Woord”. In vroegere tijden gebruikten ze nog niet onze moderne getallen, hetgeen we Arabische cijfers noemen. De Grieken en Hebreeën gebruikten de letters van hun alfabet, gelijk de Romeinen “Romeinse cijfers” gebruikten. Omdat de Bijbel in het Hebreeuws en Grieks is geschreven, is elke letter in de originele tekst eveneens een getal.

Als we bijvoorbeeld de Griekse naam voor Jezus gebruiken, hetgeen Iesous is, en we het getal van Zijn naam optellen, dan vormt zich het getal 888, hetgeen 37 x 24. Het getal 37 is Christus als het vleesgeworden woord en 24 het getal dat met priesterschap wordt geassocieerd. Vandaar dat de mathematische en geestelijke betekenis van Iesous (Jezus) toont dat Hij het vleesgeworden Woord is en dat Hij eveneens de Hogepriesters naar de ordening van Melchizedek is.

Het is ook veelzeggend dat het Griekse woord Christos (Christus) een numerieke waarde van 1480 heeft, hetgeen 37 x 40 is. In de Hebreeuwse taal is de numerieke waarde voor “de Messias” 37 x 25. Het getal 25 duidt op volkomen zaligheid, want het is 5 x 5 en vijf is het getal van genade. In het Nieuwe Testament zijn er twee passages die in het bijzonder de Messias benadrukken. Joh. 4:25 zegt: “Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt).” De numerieke waarde van deze passage is 37 x 100. Het getal 100 is het getal van volheid of voleinding.

Opnieuw vinden we in Joh. 1:41 de zinsnede: “Wij hebben de Messias gevonden.” De numerieke waarde hiervan is 37 x 42. Het getal 42 is een getal dat geassocieerd wordt met de komst van Christus (na een tijd van beproeving). Zo vermeldt de Bijbel 41 kampementen in de woestijn onder Mozes. De 42e stop was op de vlakte van Jericho onder Jozua (Jezus), waarmee hun woestijnreis ten einde kwam. Vandaar dat de zinsnede “we hebben de Messias gevonden” de numerieke waarde van 37 x 42 draagt, want het duidt op een voleinding van de zoektocht naar Jozua, oftewel Jezus.

In 2 Kor. 4:4 wordt Christus “het beeld van God” genoemd. In het Grieks [eichon theou] heeft deze zinsnede een numerieke waarde van 37 x 37. De volle zin “Christus, Die het beeld van God is”, heeft een numerieke waarde van 3885, hetgeen 37 x 105 is. De zin: “dit is Mijn geliefde Zoon,” zoals dit in 2Pet. 1:17 wordt gebruikt, heeft een numerieke waarde van 37 x 111, of 37 x 37 x 3.

De zin: “de Zoon van God,” zoals dit in Gal. 2:20 voorkomt, heeft een numerieke waarde van 37 x 66. Het getal 37 is het vleesgeworden Woord en 66 is het getal van de mens. De combinatie van die twee zorgt met mathematische precisie dat Jezus de Zoon van God is, die als mens naar de aarde kwam. Als de Zoon van God verkreeg Jezus alle autoriteit in de hemel. Als de Zoon des mensen verkreeg Jezus alle autoriteit op aarde met het gezag om alle mensen te oordelen, want in Joh. 5:27,

en Hij heeft Hem [Jezus] ook macht gegeven om oordeel te vellen, OMDAT Hij de Zoon des mensen is.

Omdat God de mens in Gen. 1:26-28 heerschappij of autoriteit over de aarde gaf moest Jezus een mens worden om zo het wettelijke recht om de aarde te regeren en te oordelen ontvangen.

Dit is waarom het veelzeggend is dat het Griekse woord “Archon” exact 37 keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Het zegt ons in een verborgen mathematische manier dat Jezus Christus de Vorst van de koningen der aarde is, de Rechter van het Hooggerechtshof, die alle onrecht die mensen elkaar hebben aangedaan en zullen aandoen recht zal maken. Dit is het doel van de grote witte troon zoals dit in Daniël 7 en Openbaringen 20 wordt beschreven. Het vuur van God, hetgeen het oordeel van Zijn wet is (Deut. 33:2), zal uit de troon voortvloeien als een “rivier van vuur” (Dan. 7:10) dat uiteindelijk een “poel van vuur” vormt (Op. 20:14, 15). Dit zal geen tijd van marteling zijn, maar een tijd van terechtwijzing en tuchtiging, zoals de profeet in Jesaja 26:9 zegt,

… wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.

Dit is “het verlangen van de heidenvolken” (Hag. 2:8), want het volk is afgemat door tirannen die regeren zonder liefde en wiens wetten veelal onderdrukkend en destructief zijn.