Printable version  Printable version
Alles gelooft zij
Amalek en Agag
Een nieuwe Meester
Het bewijs van de doop
Oester ed Goddelijke...
Plaats v. krusigi...
Uitvoerder van Go...
Vloek en tegengif

Het bewijs van de doop

Af en toe wordt me gevraagd wat het bewijs is van de doop met de Heilige Geest. Je kunt je afvragen waar deze vraag vandaan komt. Het wekt de suggestie dat de doop met de Heilige Geest het doel is waar een christen naar streeft. Graag wil ik in dit artikel de doop met de Heilige Geest in een ander perspectief plaatsen.

In feite is er maar één werkelijke N.T.-doop, zoals Paulus zei in Eph 4:5 “ een Here, een geloof, een doop”.

Hoewel er meerdere dopen te onderscheiden zijn (voorgeschreven wassingen in de wet van Mozes), zijn ze allemaal vervuld in één persoon, Jezus Christus. De ene doop die er dus voor ons over blijft is dan ook de doop Jezus Christus in (Grieks: eis, betekenis: in, maar het geeft een richting aan). Het is het uiteindelijke doel van alles. Alle verschillende dopen in de bijbel dienen dit doel.

Alles zal uiteindelijk samengevat worden in Christus, zodat Hij volkomen heerschappij zal hebben in de schepping. Als wij persoonlijk tot dit doel komen, zijn we gedoopt in (eis) Jezus Christus, één met Hem.

Dit zal ik hieronder ietsje uitleggen (meer hierover is te lezen op: http://www.bijbelinfo.nl/Leesvoer/geestelijk_leven2/gedoopt_in_christus.doc/index.html)

Het is Gods werk om ons door het geloof in Jezus Christus samen te voegen met Jezus Christus tot één lichaam, de Zonen Gods, de bruid en de bruidegom. Zoals Jezus één is met de Vader, wil Hij dat wij dezelfde eenheid van het geloof bereiken in Hem, de werkelijke drie-eenheid (wij-Jezus-Vader). Dit wil en zal God bereiken door zijn Geest.

Jezus stierf voor zondaren (in wie de dood werkzaam is), om leven te geven. Als deze blijde boodschap verkondigd wordt, wekt dit geloof op in sommigen (waardoor hij/zij
gerechtvaardigd wordt). De gelovige wordt door Christus met de Heilige geest gedoopt, en door deze Geest leert de gelovige Christus apart te zetten in zijn leven én zijn leven apart te zetten voor Jezus Christus.

Het “bewijs” daarvan is dat zondaren, meer en meer gehoorzaam worden aan de gerechtigheid en nieuwe vruchten zullen gaan voortbrengen, de vruchten van de Geest = de vruchten van het Koninkrijk (liefde, vrede, blijdschap, goedheid, trouw, …). Dit proces wordt heiliging genoemd. Heiliging heeft als doel verheerlijking.

Dit onderscheid is terug te vinden in de drie oogstfeesten van Israël in het Oude Verbond. Dit zijn Pasen, Pinksteren (het Wekenfeest) en Loofhutten, resp. rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Als wij de Heilige Geest zijn werk laten doen in ons, gaan wij door deze drie stadia heen en vervullen zo de wet, zoals ook Jezus deze wet vervuld heeft. Het ‘bewijs’ hiervan zal zijn dat we deel hebben aan de eerste opstanding, het ontvangen van een geestelijk lichaam, gelijk aan dat van Jezus na zijn opstanding.

Het doel dat God voor ons heeft is daarom dat we één worden met Jezus om zo samen met Hem
de Christus te vormen, het lichaam van Christus, de Zonen Gods, ‘de 144.000’, de overwinnaars, om met Jezus te regeren in het duizend jarige vrederijk.

Er is dus maar één werkelijke doop, waar we ons op zouden moeten richten, nl. gedoopt worden in Jezus Christus (of beter vertaald: Jezus Christus
in) door de Heilige Geest, want deze doop is de kwalificatie voor de eerste opstanding en dat is Gods plan voor ons.

Het wordt pas echt ingewikkeld gemaakt doordat gelovigen (en vooral kerkleiders) door de eeuwen heen deze openbaring niet altijd gehad hebben. Velen bleven hangen bij rechtvaardiging en wisten niet van heiliging of verheerlijking. Deze gelovigen (menselijk als ze zijn) wilden (en willen) een ‘bewijs’ van het ware geloof en dat werd
de waterdoop.

Andere gelovigen die verdere openbaring kregen, gingen verder dan rechtvaardiging (Pasen). Zij lieten zich door Jezus dopen met de Heilige Geest (Pinksteren), begonnen in tongen te spreken en te profeteren, maar bleven hier hangen. Natuurlijk werd het ‘bewijs’ van deze doop de gaven van de Geest.

Met nog meer openbaring gaan we zien dat Gods plan nog verder reikt, nl. gedoopt worden in Jezus Christus door de Heilige Geest. Het resultaat hiervan zal zijn dat de vruchten van de Geest zich gaan manifesteren in ons leven. We worden Christus gelijkvormig.

Zoals gezegd wil de mens altijd graag bewijs en daarom kan er een onderscheid gemaakt worden tussen drie dopen (Grieks: baptisma).

Er is ontegenzeggelijk een baptisma met of in water als symbolische handeling. Dit gebeurt veelal in kerken (de doper is dan een mens). Je zou kunnen zeggen dat het bewijs hiervan is dat je nat wordt. Deze doop is in mijn ogen puur symbolisch en heeft geen enkele geestelijke betekenis. Het kan gezien worden als het afleggen van een getuigenis tegenover andere mensen van het gevonden geloof in Jezus Christus.

Er is ook een baptisma met Gods Geest als vervulling van de ceremonie met water (de doper is dan Jezus). Dat gebeurt in de geest en het resulteert in de gaven van de Geest.

En er is een baptisma Christus Jezus in (de doper is dan de heilige Geest). Die ‘doop’ is een proces van beïnvloeding en verandering door die Geest. Hij is bestemd voor wie Hem volgt waar Hij ook heen gaat, zelfs tot in de dood van het vlees, het ik (Rom.6:3). Zo voltrekt zich de verandering naar Zijn beeld (1Cor.15:22, 2Cor.3:18). Tot in het Lichaam van de Zoon.

Zijn tongen het ‘bewijs’ van de doop met de Heilige Geest? Het antwoord is ‘Ja’, maar het bewijst helemaal niks. Niet voor niets waarschuwt Jezus gelovigen in Mat 7:21,

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Als er al gesproken kan worden over het bewijs van ware gelovigen, dan moeten dat de vruchten zijn, want Jezus zei: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” En: “Hieraan zal iedereen kunnen zien dat jullie discipelen van mij zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar.

… en liefde is de vervulling van de wet.