Gods plan met de schepping
in een notendop

http://kampenonline.com/blog/wp-content/uploads/notendop.jpgVelen van ons hebben geen notie van de grootsheid van Gods scheppingsplan. We hebben Hem altijd onderschat en niet begrepen, dat "er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid" (1 Cor.15:42). En ook niet, dat "er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid" (1 Cor.15:43). We snappen het gewoon niet, dat wij allemaal zijn gezaaid "in Adam" en worden opgewekt "in Christus".

Wanneer heeft God het zaaiwerk gedaan? Dat was in Genesis. Hij schiep Adam, "zoon van God" (Luc.3:38). Hij is het "beeld van de komende" (Rom.5:14). Adam "liet zich niet verleiden" (1 Tim.2:14). Maar hij nam de zonde van "de vrouw" op zich (Gen.3:6b). Door dat te doen, ging hij mee in de val van Eva. Beiden werden "gezaaid" in vergankelijkheid en oneer, Eva onvrijwillig, Adam vrijwillig. Zonder overtreder te zijn werd Hij toen al "onder de overtreders geteld" (Jes.53:12). Adam gaf zich in de sfeer van de dood, als "de eerste, die dood geweest is" (Op.2:8). Die weg is Jezus van Nazareth gegaan. Hij was "in de gestalte Gods", "aan God gelijk", "heeft Zichzelf ontledigd", "nam de gestalte van een dienstknecht aan", "is aan de mensen gelijk geworden" en "is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis" (Fil.2:6-8). Velen van ons beseffen niet, wat Hij heeft moeten doorstaan. Hij heeft zoveel meegemaakt en is in zoveel dingen verzocht geweest, dat Hij in alle dingen met iedereen kan meevoelen (Heb.4:15).

Velen, die dit lezen, zullen nu het hoofd schudden en denken: "Ja, maar, het was toch allemaal het werk van die slimme slang. Die strooide toch roet in het eten!" Gelooft u dat echt? Is de waarheid niet, dat er bij "de Vader der lichten geen verandering is of zweem van ommekeer" (Jac.1:17)? Is Hij niet almachtig, alwijs en alomtegenwoordig? Weet Hij niet alles? Had Hij bij toeval het Lam apart gesteld, "dat geslacht was sedert de grondlegging (=terneerwerping) van de wereld"? (Op.13:8). Is satan niet een instrument in Zijn hand? Weet u, satan is geen partij voor de Almachtige. God had hem alleen nodig, omdat ook in Genesis geldt: "Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf; maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voort" (Joh.12:24).

Alle middelen voor dat zaai- en groeiproces had God klaarliggen vóór de "val": satan (die de neerwerping zou veroorzaken, de grondlegging, de zaaiing), het Lam (het zaad), ook de zonen Gods, de eerstelingen van de oogst (Job 38:7, Rom.8:29a). Na het scheppingwerk door het Woord was inzaaien de volgende logische stap.

Wat stond Hem een machtig doel voor ogen: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat ze heersen" over alle creatuur en over de hele aarde (Gen.1:26). Toen Hij dat zei, "juichten de morgensterren en alle zonen Gods" (Job 38:7). God had gezaaid in vergankelijkheid en in oneer, maar met een geweldig perspectief! Want de schepping werd wel "aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig dus, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope" (Rom.8:20). Wat een geweldige oogst zou er opkomen, wat een geweldige verrijzenis! "Want er wordt gezaaid in vergankelijkheid en dan opgewekt in onvergankelijkheid" (1 Cor.15:42). "Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die in Christus zijn. Daarna het einde (Grieks: telos=einddoel).

Zo is "door één mens de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood" (Rom.5:12). Maar met een doel!. "Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden" (1 Cor.15:22). Allen zijn gezaaid. Allen zullen verrijzen. Jezus "heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen" (1 Tim.2:6). En door die éne "daad van gerechtigheid komt het voor álle mensen tot rechtvaardiging ten leven" (Rom.5:18). Dat is in een notendop het volledige scheppingsplan van de Almachtige God.

Wat een telos! Wat een hoopvol plan! "In de naam van Jezus zal zich alle knie buigen van wie in de hemel en op de aarde en onder de aarde zijn. Alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader!" (Fil.2:10-11). "Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen" (Rom.11:36).