Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
Woordenlijst
    abib
    Abraham
    Adam
    Ai
    Amalek
    Apologie
    As
    Aser
    Autoriteit vs. Soeve...
    Babel
    Benjamin
    Berg
    Betel
    Bethanië
    Bethesda
    Bethlehem
    Bethsaïda
    Christus
    Donder
    Doop
    Eersteling
    Eeuw, eeuwig
    Efraïm
    Egypte
    Einde
    Engel
    Gad
    Getallensymboliek
    Gods plan
    Gods wil vs. Gods plan
    Goliath
    Goud
    hagel
    Hebron
    Herodes Antipas
    Isaak
    Issaschar
    Jakob
    Jezus
    jubeljaar
    Juda
    Kalmoes
    Kanaän
    Kaneel
    Kapernaüm
    Kassie
    Lampenstandaard
    Lazarus
    Levi
    Licht
    Liefde
    Lijden
    Mamre
    Manasse
    melaatsheid
    Mirre
    More
    Mozes
    Naftali
    Nazareth
    Parel
    Ruben
    sabbatsjaar
    Satan
    Sichem
    Siloam
    Simeon
    Sion
    Straf
    Urim en Thummim
    Verloren gaan
    Verlosser
    Vijgen
    Water
    Wijn
    Wonderteken
    Zebulon
    Zee
    Zeloot
    Zonde
    Zoon des Mensen
    zout
    zuurdesem
 

123456789012345678901212345678901234567890121234567890123456789012123456

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567812345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456781234

Hebron

Hebron betekent ‘gemeenschap’.

Abraham sloeg zijn tenten op in Hebron, nadat hij eerst in Sichem en Betel was geweest. Dit zijn belangrijke lessen voor ons, voordat wij de gemeenschap van Hebron kunnen ervaren (zie Sichem en Betel).

Gen 13:18 Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre bij Hebron, en hij bouwde daar een altaar voor de Here.

Gods huis (Betel) is een zaak van leven, terwijl gemeenschap een zaak van wonen is. Het is onmogelijk in Hebron te wonen, zonder eerst door Betel te komen. Hebron komt na Betel.

In Sichem stond een boom die de terebint van More werd genoemd. Ook in Hebron stonden dergelijke bomen, die terebinten van Mamre genoemd werden. De betekenis van Mamre in het Hebreeuws is ‘welvarendheid’ of ‘sterkte’. Het resultaat van gemeenschap is welvarendheid of sterkte. Alle welvaart, rijkdom en kracht komen voort uit gemeenschap.

Zie ook Sichem, Betel en Kanaan