Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
Het Koninkrijk van God
    Aard vh Koninkrijk ...
    Begin van het Koni...
    De koninklijke mens
    Gods wil ih Koninkrijk
    Het Koninkrijk be...
    Het Koninkrijk ed wet
    Koninkrijk der he...
    Koninkrijk en de w...
    Koninkrijk Gods gr...
    Koninkrijk Gods zien
    Koninkrijk komt ni...
    Koninkrijk van God
    Nieuw denken ih Ko...
    Sleutels van het K...
Israel en Juda
Overig

Het Koninkrijk van God

123456789012345678

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

123456789012345678

De aard van het Koninkrijk Gods

De Farizeeën gingen eens naar Jezus toe, om Hem te vragen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou. Volgens hen zou de komst ervan gepaard gaan met grote tekenen en goddelijk machtsvertoon. Alle vijanden zouden worden overweldigd en God zou door Israël een machtig werk doen in de wereld. Zij verwachtten spectaculaire, dramatische gebeurtenissen, die voor vriend en vijand zichtbaar zouden zijn. Maar wat bleken ze verkeerde verwachtingen te hebben …

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het begin van het Koninkrijk Gods op aarde

Van het Koninkrijk Gods kan men niet zeggen: "Kijk, hier is het, of daar". Het is verborgen. Het komt op aarde in mensen die God behagen. Jezus zegt: "Het Koninkrijk van God is in u" (Grieks: entos=binnenin).

Zijn evangelie begint dan ook met innerlijke toebereiding. Om het Koninkrijk Gods in zich te zien komen, moet er eerst een weg voor Hem vrijgemaakt worden.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

De koninklijke mens

De koninklijke mens gaat de koninklijke weg. Aan het begin van die weg klinkt voor ieder gelovig kind van God de oproep: "Ga anders denken, want het koningschap van God is ook voor u onder handbereik gebracht. U weet al te zijn gered, maar richt u nu op wat boven is. Want als u kunt zien met de ogen van uw hart en als u gehoorzaam het Lam gaat volgen, is er ook voor u een koninklijk-hemelse weg op aarde. U laat Jezus dan koning zijn in uw leven. Door Hem leert u in alles meer dan overwinnaar te zijn."

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het doen van Gods wil en het Koninkrijk Gods

Jezus leerde Zijn discipelen te bidden: "Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden en Uw koninkrijk komen". Voor wanneer en waar zou Hij dat bedoeld hebben?

Voor hier op aarde, in de Zijnen: "onze Vader..., geef ons..., vergeef ons..., leid ons..., verlos ons ..., dat in ons Uw wil geschiede"

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het Koninkrijk Gods beërven

Wie het Lam volgen, ontvangen ook een erfenis: Eén die onvergankelijk is in Christus. Het is "het erfdeel van de heiligen in het licht".

Ze erven niet later, daarginds in de hemel. Nee, hier en nu groeien ze tot de mannelijke rijpheid van Christus om als eerstelingen alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten te ontvangen als een onvergankelijke erfenis.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

De wet en het Koninkrijk Gods

Het Koninkrijk der hemelen is niet van deze wereld. Daar zijn geen oude ordenende wetten en regels nodig. Daar geldt de hogere wetten van de Geest. En bij ieder, die zich steeds weer opnieuw richt op het "oude", op de tien geboden en de wet van Mozes, op leerregels van Paulus, van kerkvaders of van wie dan ook, blijft er wat het nieuwe betreft nog een bedekking over zijn hart liggen.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het Koninkrijk Gods is het Koninkrijk
der hemelen

Het evangelie van het Koninkrijk der hemelen! Wat moeten we daarbij denken? Is de hemel de plaats, waar overledenen heengaan om er in eeuwige gelukzaligheid voort te leven? Hoe geweldig dit ook mag zijn, toch bedoelt God met het evangelie van het Koninkrijk der hemelen niet iets voor later, maar voor nu, niet iets voor daar, maar voor hier.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het Koninkrijk Gods is niet van deze wereld

Jezus zei: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld". Wat bedoelde de Heer daarmee?

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het Koninkrijk Gods grijpen

Voor óns ligt het beloofde land niet in het Midden Oosten. Het ligt in de hemelen. Het is het Koninkrijk van God. Hij zei: "Ik zal het u geven om het in bezit te nemen" (letterlijk: om het te grijpen). Het is Zijn rijk, met een hemelse stad die in talloze liederen wordt bezongen. Daarbij denkt men meestal aan later, aan de stad met straten van goud, muren van diamant en paarlen poorten, waar men hoopt te komen als men overlijdt.

Maar moeten we ons van die denkwijze niet bekeren en er anders over leren denken?

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het Koninkrijk Gods zien en het binnengaan

Zien wij het Koninkrijk der hemelen? Zijn koningschap is van een veel hogere orde dan het koningschap over een aards rijk. Het lijkt, alsof de profeten spraken over een koninkrijk in Israël alleen, omdat ze in aardse termen en uitgaand van hun eigen omstandigheden Gods hogere gedachten verwoordden. Ze getuigden van hemelse, eeuwige realiteiten in aardse, tijdelijke begrippen. Wat ze doorgaven zouden ze in het oude verbond dan ook "niet verkrijgen, omdat God iets beters met ons voor had".

Dat betere komt in het nieuwe verbond door Zijn Geest.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het Koninkrijk Gods komt niet door kracht of geweld

Jezus zegt, dat de komst van goddelijk koningschap in Gods volk een wordingsproces is, een geboorteproces uit Woord en Geest. En in tal van beelden en gelijkenissen maakt Hij allerlei aspecten duidelijk van de komst van het Koninkrijk der hemelen.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

Het Koninkrijk van God

(The Kingdom of God)

De meeste mensen denken bij het Koninkrijk van God aan ‘de hemel’. Er wordt vaak gedacht dat het Evangelie van het Koninkrijk hetzelfde is als het Evangelie van Redding.

Dit boekje geeft de basis weer van het Evangelie van het Koninkrijk dat verkondigd moet worden aan alle volken voordat het einde komt (Mat 24:14).

En wat wordt bedoeld met het einde?

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Ga nieuw denken want het Koninkrijk Gods is nabijgekomen

Metanoeo: veranderen van denken. Veel gelovigen denken, dat ze al anders denken. Ze zijn b.v. van kerk veranderd en zijn misschien later in hun leven wéér anders gaan denken, als pinksterchristen, of als Jehovagetuige, of oudtestamentisch-wettisch zoals de Galaten dat deden. Bedoelt de bijbel dat?

Nee, om het Koninkrijk der hemelen te zien komen zijn niet andere "oude" gedachten, maar "nieuwe" nodig; niet wéér een aards-religieuze denkwijze, maar een hemelse.

Overgenomen van: Verborgen Manna

     
     

De sleutels van het Koninkrijk der hemelen

In het boek Openbaring lezen we, dat Jezus sleutels heeft. Onder andere sleutels van de dood, van het dodenrijk en van de afgrond. En uit een gesprek met Zijn discipelen blijkt, dat Hij ook de sleutels van het Koninkrijk der hemelen heeft en dat Hij die wil doorgeven.

Overgenomen van: Verborgen Manna