Printable version  Printable version
Beeldspraak
Commentaren
Getallensymboliek
    153 - de Zonen Gods
    37
Woordenlijst
 

Getallensymboliek en Gematria

In de bijbel zijn getallen en getalswaarden nooit toevallig. God heeft in alle bijbelgetallen, aantallen, jaartallen, leeftijden en getalswaarden een betekenis verborgen.

   
   

Het Hebreeuws en Grieks kent geen aparte symbolen voor getallen, zoals wij die kennen. In plaats daarvan worden de letters gebruikt.

Wij gebruiken zo nog steeds Romeinse cijfers:
I=een, IV=vier, V=vijf, VI=zes, C=honderd,
enz.

Bij Gematria worden de letters van elk woord, zinsdeel, zin, of naam opgeteld. Zo krijgen wij de getalswaarde van dat woord.

 

Veel van Jezus' namen hebben bijvoorbeeld een waarde met acht als factor (8 is het getal van nieuw leven, opstandingsleven).

Hieronder vindt u een lijst met de symboliek achter veelvoorkomende getallen:

 

1

Eenheid of datgene wat het eerste is

Bijvoorbeeld: de eerste Psalm spreekt over Adam, de eerste ‘boom’ in Eden.

   

2

scheiding oftewel duidt het op de zonen van God die het oordeel (scheiden) krijgen.

Oftewel: het lichaam van Christus, de zonen Gods, de bruid en de bruidegom, de volheid van Christus.

Jozua en Kaleb bleven vooruit zien en de Heer volkomen volgen (Num 32:12). In deze twee was een andere geest dan in het volk (Num 14:24). Zij mochten dan ook het beloofde land ingaan, net zoals de zonen Gods het Koninkrijk zullen beërven. Zij volgen het Lam waar Hij ook heen gaat.

De bijbel spreekt oa. van twee beweegbroden (Lev 23:16-17), twee zilveren trompetten (Num 10:2), twee olijfbomen (Zech 4:3), twee getuigen (Rev 11:3), twee goede verspieders (Num.14:6), Jozua en Kaleb, Adam en Eva waren echtpaar geschapen, Jezus en Petrus liepen samen over het water. Allemaal eerstelingen.

Andere betekenis: Dubbele getuige

123

123

3

Volledigheid, goddelijke volheid

Het duidt op een totaliteit. Drie dimensies bepalen een ruimtelijk lichaam. Verleden, heden en toekomst vormen samen de tijd. Israël kende drie jaarlijkse feesten. De mens is geest, ziel en lichaam. Gods akker zal "koren, most en olie" (=gezindheid van Christus) voortbrengen.

Ook de tabernakel had drie ingangen van elk honderd vierkante el: de poort van de voorhof (20x5), de ingang tot het heilige (10x10) en het voorhangsel, de toegang tot het heilige der heilige (10x10 el). Volledige verlossing is dus het einddoel van Gods plan. Hij wil, dat wij ingaan tot in het binnenste heiligdom, door drie "voorhangsels" en zo ingaan tot Zijn rust.

Zie voor een uitgebreide beschrijving: Licht uit schaduwen

123

123

4

de aarde oftewel de door God geschapen materie

123

23

5

Genade, Barmhartigheid, Gunst

123

123

6

de Mens, Menselijkheid, Vleselijk, Ziels

Het kan gebruikt worden in negatieve zin, bijvoorbeeld: De farao die Israël niet wilde laten gaan kwam om in de Schelfzee met zeshonderd wagens (Exo 14:6 en 28).

Het kan gebruikt worden in positieve zin: Dan toont het aan, dat de nieuwe schepping bedoeld is voor de mens.

Bijvoorbeeld: De tabernakel, een beeld van de volheid van Christus, was zes planken breed (Exo 26:22). De tempel van Salomo, die in "zeven" jaar gebouwd werd en werd ingewijd op het loofhuttenfeest, was zestig el lang (1Ko 6:2). En in Johannes 2 is sprake van zes waterkruiken. Het teken zal in mensen bewaarheid worden. Wonderlijk genoeg had Jezus op de bruiloft in Kana zes discipelen bij Zich: Andréas, Simon, Filippus, Nathanaël, Jacobus en Johannes (Joh 1:40-51, Mar 1:16-20).

123

123

7

Volmaaktheid, Kwalitatieve volheid, Geestelijke volmaaktheid

123

123

8

Nieuw leven, Opstandingsleven, Nieuw begin

Tijdens de zondvloed waren er acht zielen in de ark (Gen 6, 1Pe 3:10-22). In Israël moest al wat mannelijk was, besneden worden op de achtste dag (Exo 22:29-31). De westkant van de tabernakel, die bestond uit zes planken, werd acht planken breed door toevoeging van twee hoekplanken (Exo 26:22-25). Er zijn acht wondertekenen in het evangelie van Johannes.

123

123

9

Oordeel en Vuur

Duidt op ‘Gods bezoeking’ met als doel het onderzoeken of blootleggen van het hart, het verzamelen van bewijsmateriaal en vanuit eerste hand ‘zien’ of het verslag over het wetteloze gedrag waar is.

123

123

10

10 als aantal = Kwantitatieve volheid (er zal er niet één ontbreken), Voltalligheid

Duidt de tijd van oordeel aan, waarbij de mens óf beloning ontvangt óf onder het goddelijke oordeel komt.

The number "ten" signifies trial and testing. The greatest test ever submitted to man, the Law of Moses, was written on tablets of stone and comprised ten commandments. Then we find that Daniel made this request, "Prove thy servants, I beseech thee, ten days" (Dan. 1:12). And again, Jesus promised the Church in Smyrna (which signifies "bitterness"), "Ye shall have tribulation ten days; be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life" (Rev. 2:10). Then you will remember how the early disciples tarried for the Holy Spirit from the Ascension until Pentecost, a period of ten days--and what times of trial and sifting they must have been, knowing practically nothing of what they were to expect. The Day of Atonement was observed on the tenth day of the seventh month. There is no doubt, therefore, that from now till the fulfillment of the Day of Atonement in the Church, God's people are going to be subjected to great times of testing and trial - with a view to perfecting them, and rewarding them as overcomers. The hour has come for judgment to "begin at the house of God" (1 Pet. 4:17). God is sifting, sifting, sifting His people as never before, in preparation for the Day of Atonement and the Feast of Tabernacles.

123

123

11

11 gaat vooraf aan 12.

11 duidt dan ook de chaos die voorafgaat aan Gods volmaakte regering.

123

123

12

Koninklijk priesterschap, Gods volmaakte regering, Verkiezing tot goddelijke heerschappij

Het getal 12 wijst in de bijbel op uitverkiezing tot een bediening met goddelijk gezag. Er zijn 12 stammen, 12 apostelen, 12 fundamenten en 12 poorten van het hemelse Jeruzalem, 12 x 12.000 eerstelingen voor God en voor het Lam. Elisa ploegde met het twaalfde span: hij was tevoren gekend en uitverkoren tot het uitoefenen van een bediening met goddelijke autoriteit.

God traint zijn heersers 12 jaar. Dit bijbelse patron komt oa. terug bij David en Jozef. Jozef was 18 jaar toen hij door zijn broers aan Egypte werd verkocht, en hij was 30 jaar toen de farao hem aanstelde als onderkoning. David werd op 18 jarige leeftijd als erg talentvolle muzikant bij Saul geroepen om de boze geest van de HEERE te stillen, 12 jaar later werd hij koning.

123

123

13

Zonde, Rebellie, Verdorvenheid

123

123

14

Bevrijding, Loslating

123

123

15

Nieuwe richting

123

123

16

Liefde

De liefde van God wordt op wiskundige wijze in de tabernakel van Mozes geopenbaard, waar wij de gouden lampenstandaard vinden die het licht van God en Zijn woord vertegenwoordigt. De lampenstandaard heeft een centrale zuil met zes armen, wat een totaal van zeven maakt. Op de lampenstandaard bevinden zich 22 amandelen, die de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet vertegenwoordigen – dat op zijn beurt weer het woord vertegenwoordigt, omdat uit letters alle woorden voortvloeien.

De zeven armen en de 22 woorden vormen 22/7, een wiskundige breuk die pi (3,14) voorstelt. Pi is het belangrijkste kenmerk van een cirkel, want de omtrek van een cirkel is de diameter vermenigvuldigd door pi. Een cirkel stelt vanwege haar oneindige cyclus eeuwigheid voor. Pi zelf is de zestiende letter van het Griekse alfabet en zestien is het Bijbelse getal van liefde. Dus het “woord” dat de lampenstandaard uitbeeldt, wordt door slechts een woord samengevat: liefde.

Liefde is eeuwig en is als het licht van de wereld. Pi is daarbij ook oneindig, dit omdat de breuk van 22/7 oneindig is. Het is 3,14159… en eindigt of herhaalt zich niet, zelfs niet binnen miljarden berekeningen die moderne computers ons hebben getoond. Het wordt daarom ook een irrationeel getal genoemd, omdat de liefde van God zelf voor de menselijke geest irrationeel is.

Voor meer over de liefde, zie het boek ‘De wetten van geestelijke oorlogvoering’ van dr. Stephen E. Jones, hoofdstuk 1.

123

123

17

Overwinning

123

123

18

Slavernij, Onderdrukking

123

123

19

Aardse, Vleselijke, Ongeestelijke

de aarde: 19 (1x19)

het vlees: 361 (19x19)

Egypte: 1064 (7x8x19)

vijandschap jegens God : 1064 (7x8x19)

het beest : 247 (13x19)

Andere betekenis: Geloof, horen

123

123

20

Verlossing

123

123

21

Benauwdheid, Nood

123

123

22

Zoonschap, zonen van het licht

123

123

23

Dood, Opstandingsleven

123

123

24

Priesterschap

123

123

25

Zegen

123

123

26

De kracht van verlossing

123

123

27

Bediening van verlossing

123

123

28

Leiding van de Geest

123

123

29

Vertrek

123

123

30

(geesteljke) Volwassenheid, Bepaling van leiderschap

"Jozef was dertig jaar oud, toen hij voor Farao, de koning van Egypte stond" (Gen 41:46). "Dertig jaar was David oud, toen hij koning werd" (2Sam 5:4). "En Hij, Jezus, was toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar" (Luc 3:23).

Zie voor een uitgebreide beschrijving:Licht uit schaduwen’.

123

123

31

Nageslacht

123

123

32

Verbond

123

123

33

Een teken

123

123

34

Identificatie

123

123

35

Rechtvaardiging

123

123

36

Tegenslag, Vijand

123

123

37

Erfenis, Woord van God, Christus als het vleesgeworden Woord van God

24 x 37 = 888 (= Iesous) … klik hier voor meer

123

123

38

Werk, Arbeid

123

123

39

Zwakte

123

123

40

Testen,Beproeven. Voorbeeld:

Mozes verliet de pracht van het Egyptische hof om bij zijn broeders in de verdrukking te zijn (Exo 2:11). Hij verbleef veertig jaar lang in afzondering in Midian, om innerlijk te worden veranderd. Hij werd herder, een naar Egyptische maatstaven verachtelijke positie. "Want al wat schaapherder is, is voor de Egyptenaren een gruwel" (Gen 46:34).

   

42

Verzet van de mens tegen God, Antichrist

   

45

Bescherming

   

46

De tempel van Herodus, De mens zonder de Heilige Geest

   

49

Jubeljaar
In Openbaringen 1:12 zien we zeven kandelaren, met elk zeven lampen, hetgeen een totaal van 49 lichtstralen maakt. Het getal 49 duidt op het Jubeljaar, hetgeen uitgeroepen werd na tijdsspanne van 49 jaar. De zeven kandelaren vertegenwoordigen de zeven gemeenten (of kerken) die in vers 11 worden aangehaald. De zeven lampen op elke kandelaar zijn de zeven “sterren”, ofwel de zeven “engelen” van de zeven gemeenten (Op. 1:20), 7 x 7 = 49 (het Jubeljaar).

   

50

Getal van Pinksteren (Grieks: pentekoste=vijftig), “met Gods Geest”, Jubeljaar

Zie voor een uitgebreide beschrijving:Licht uit schaduwen’.

   

51

Goddelijke openbaring, Vrede

123

123

52

De bouw van een muur rond Jeruzalem

123

123

60

Trots

123

123

65

Afvalligheid

123

123

66

Afgoderij

123

123

70

Hertel van alle dingen,

Zeventig is het universele getal dat het licht van God aan alle volken portretteert.

In Genesis 10 kiest van Noachs nageslacht zeventig geslachten die alle volken vertegenwoordigen. Dit is het wat het getal zeventig zijn betekenis geeft. Zo zien wij dus 10 kandelaren, met elk zeven lampen, om zeventig lichtstralen te verspreiden – voor elk volk een, 7 x 10 = 70 (volken).

123

123

76

Reiniging , Uitwissen

123

123

83

De vloed

123

123

100

Gods genadevolle verkiezing, kinderen van de belofte

123

123

119

De roep om opstanding (echter net te kort schieten)

123

123

120

Proeftijd in afwachting van de uitstorting van de Heilige Geest

123

123

144

De heiligen die als eerste zullen opstaan

123

123

153

De zonen van God

In Joh 21:1-14 is er sprake van 153 vissen die gevangen worden door de discipelen, als ze het advies van Jezus opvolgen om hun netten aan de andere kant uit te werpen, nadat ze eerst een hele nacht gewerkt hadden zonder iets te hebben gevangen.

Allereerst is het 144+9: het vierkant (=perfectie) van "twaalf" (12x12) en het vierkant van "drie" (3x3).

Bovendien is 153 de som van alle getallen van 1 tot en met 17.

Ieder kan nu zien dat het hier gaat om een zeer bijzondere groep "uit het water getrokkenen". In hen is de betekenis van het getal 1 vervuld. Maar ook de betekenis van het getal 2. En die van 3, van 4, van 5, van 6, van 7, tot en met 17!

Zij zijn het, in wie Jezus Zich ten volle zal openbaren! Niet: aan wie Hij zich wil openbaren, maar in wie Hij zich zal openbaren (vgl. Gal.1:15).

17 = 10+7, de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve volheid, wijst daarom op het openbaar worden van het Lichaam van Christus, de zonen Gods. Er ontbreekt er niet één en allemaal hebben ze de mannelijke rijpheid Gods bereikt.

Meer: 153 – de Zonen Gods

   

200

Onbekwaamheid

123

123

210

De tijd van benauwdheid van Jakob (zie 21)

123

123

220

Licht (zie 22)

123

123

276

Het vlees, Alle vlees, Satan, Babylon

123

123

300

Algehele overwinning, volkomen verlossing, volkomen doorgewerkt in geest, ziel en lichaam.

Bijvoorbeeld: Henoch, wandelde met God, driehonderd jaar lang en “hij was niet meer, want God had hem opgenomen" (Gen 5:24). God had in Henoch Zijn scheppingswerk voltooid op een grootse, heerlijk reële wijze.

Het getal 300 komen wij ook tegen in het verhaal van Gideon: "Toen zei de Heer tot Gideon: Door de driehonderd mannen, die geslurpt hebben zal Ik u verlossen.”

Die volkomen verlossing zien we bijvoorbeeld later terug in de uitverkoren zonen Gods, de 144.000 (=6x8x300) "losgekochten van de aarde" (Rom.8:19, Op.14:2-5).

Zie voor een uitgebreide beschrijving:Licht uit schaduwen’.

123

123

390

Geen koning in Israël (zie 39)

123

123

414

Tijd van vloek

123

123

434

Tijd van oordeel

123

123

490

Tijd van zegen

123

123

600

Oorlogvoering in de wereld (zie 60)

123

123

666

De autoriteit van de mens over de schlepping van God

123

123

888

De volheid van het Lichaam van Christus

123

123

1000

De heerlijkheid van God, Volmaaktheid

123

123

49000

Het jubeljaar van de schepping

123

123

144.000

Het zijn er 144.000=10x10x6x6x40 (10:voltallig, 6:de mens, 40:beproeving). Zij komen te staan bij het Lam, op Sion, op de troon (Op.14:1)