Printable version  Printable version
Alles gelooft zij
Amalek en Agag
Een nieuwe Meester
Het bewijs van de doop
Oester ed Goddelijke...
Plaats v. krusigi...
Uitvoerder van Go...
Vloek en tegengif

Goudklompjes

 

De oester en de Goddelijke Natuur

Was de eerste zonde een doorkruising van Gods plan? Dit artikeltje neemt een andere invalshoek, namelijk de stelling dat de zondeval weliswaar een overtreding was van Gods wil, maar daarentegen een essentieel onderdeel van Gods originele plan.

Waarom essentieel? Omdat God een hoger doel voor had voor de mens dan het label zeer goed, namelijk de volmaakte goddelijke natuur.

De zonde is een tijdelijke indringer, noodzakelijk om een tegenreactie op te roepen van de ziel wanneer het geestelijke leven van God zijn intrede doet in de mens. Vergelijkbaar met de tegenreactie van een oester, wanneer een zandkorrel binnendringt, en waardoor zich een parel vormt.

Bij de mens leidt deze reactie tot de transformatie van de ziel in de goddelijke natuur, en de overwinning over zonde.

   

De plaats van
Jezus’ kruisiging

Veelal wordt voor Golgotha een rots aangewezen binnen de muren van Jeruzalem, als de plaats waar Jezus gekruisigd werd. De Olijfberg is echter waarschijnlijker…

   

Amalek en Agag

Zoals Saul wel streed tegen Amalek, maar Agag spaarde, zo heeft ook de kerk onder de Pinksterzalving, de koning van het vlees gespaard. In plaats van de heidense religies 'uit te roeien' heeft het zich ermee vermengt.

Zo kan het ook in ons persoonlijke leven misgaan, wanneer we wel de strijd aanbinden met ons vlees, maar Agag, het beeld van ons Zelf, sparen. Het eten van Christus vlees en drinken van Zijn bloed is het uitroeien van Zelf. Niet meer leven vanuit de natuurlijke kracht van onze eigen ziel, maar vanuit de geest. Niet als een Saul onze ziel op de troon laten zitten, maar als een David de geest laten regeren.

   

Een nieuwe Meester

Wat ik vaak christenen heb horen zeggen is dat de rechtvaardiging door geloof niet betekent dat we de genade in losbandigheid mogen veranderen.

Een vraag die boven deze verklaring kan blijven hangen is waarom wordt zonde niet automatisch vergeven, aangezien Jezus’ bloed toch al betaald heeft voor alle zonde! Als wij zelf ook nog eens voor dezelfde zonden moeten betalen, dan is dat dubbel en niet rechtvaardig.

Klinkt logisch, maar komt voort uit een volledig misplaatst begrip van genade.

Maar toch, hoe zit dat dan? Aan de ene kant wordt gezegd ‘Geloof alleen! Geen zondaar is zo diep gezakt of Gods hand reikt nog dieper. Hoe losbandig je ook geleefd hebt, de Here neemt je altijd aan...’ en aan de andere kant worden gelovigen die in losbandigheid, wetteloosheid, zonde, etc. leven gewaarschuwd om dit niet te doen, want anders ga je naar de hel. Het voelt als een tegenstrijdigheid, want waarom wordt bij zondaren hun losbandigheid door de vingers gezien en bij gelovigen niet?

Het onderwijs van dr. Stephen E. Jones maakt volkomen helder hoe genade werkt door uit te leggen welke wetten toegepast worden bij redding. Bij zonde wordt de Wet op Vergoeding toegepast en bij rechtvaardiging De Wet op Lossing en de Wet op de Rechten van het slachtoffer (van een misdaad).

   

Het bewijs van
‘ de doop’

Af en toe wordt me gevraagd wat het bewijs is van de doop met de Heilige Geest. Je kunt je afvragen waar deze vraag vandaan komt. Het wekt de suggestie dat de doop met de Heilige Geest het doel is waar een christen naar streeft. Graag wil ik in dit artikel de doop met de Heilige Geest in een ander perspectief plaatsen.

   

Satan, uitvoerder van Gods plan

Vele christenen wordt geleerd dat Satan roet in het eten gooide van Gods plan met de schepping toen hij slaagde in het verleiden van de mens tot zonde. Maar kan de alwetende God werkelijk verrast worden door zijn eigen creatie? Nee, Hij is de planner van alles, ook de zondeval en had daarvoor een tegenstander (= satan) nodig.

 

Gods Kingdom Ministries

Het tegengif voor de vloek op de aarde

Enkele vragen die beantwoord worden in dit artikel, zijn: Wat was de natuur van de aarde die vervloekt was om Adams zonde, wat is het wettige proces hierachter, hoe zijn alle naties en mensen van de aarde hierdoor aansprakelijk geworden, en ... hoe wordt deze vloek nu teruggedraaid onder het Nieuwe Verbond?

 

De liefde gelooft alles

Paulus zegt in 1 Korinthiërs 13:7 dat liefde alles gelooft. Is liefde goedgelovig? Is het liefde om een leugen te geloven?

Dr. Stephen E. Jones gaat in dit korte artikel in op het belang van waarheid voor onze geestelijke groei en het verband tussen liefde, geloof en waarheid.

Vele Christenen hedentendage hebben de waarheid veracht, omdat ze denken dat het in verband staat met de boom van kennis van goed en kwaad. Zij die denken dat ze God in geest kunnen aanbidden, zonder aandacht te hoeven geven aan waarheid, zijn echter misleid.

 

Watchman Nee

De God van Abraham, Isaak en Jakob

Lees over de lessen die God neergelegd heeft voor ons geestelijke leven in de geschiedenis van Abraham,Isaak en Jakob en de plaatsen die Abraham in Kanaän aandeed: Sichem, Betel en Hebron.

123456789012345678

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567

Korte berichtjes van Goedbericht.nl

Vergeving of rechtvaardiging?

‘Vergeving van zonden’ is een centraal begrip in de verkondiging vanaf de kansel. Wanneer we onze bijbelvertalingen raadplegen zou je zeggen dat de Schrift ons daarin voorgaat. Maar wat blijkt als we teruggaan naar de grondtekst…?

   

Vergeving of bevrijding?

Slechts twee keer in de brieven van Paulus is sprake van ‘vergeving van zonden’ en zelfs deze twee keer is nog twee keer teveel”, volgens André Piet. Lees over het griekse word aphesis dat beter vertaald wordt met ‘losmaking’.

   

Geloof, een Godsgeschenk!

In de moderne vertalingen komt de uitdrukking ‘tot geloof komen’ vele keren voor. Wederom doet de vertaling geen recht aan wat God eigenlijk bedoelde te zeggen.

   

Onze wil is besloten in Gods wil

In deze weblog van André Piet, genaamd ‘ Fifty-fifty?’ , legt hij op eenvoudige en begrijpelijke wijze uit hoe onze wil en verantwoordelijkheid niet uitsluit dat Gods onzichtbare hand alles bestuurt (lees hier meer over het onderscheid tussen de Wil van God en het Plan van God)

   

Doden of versterven?

Kol 3:5 “Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: …” Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor doden betekent versterven. Lees de verhelderende uitleg van deze bijbelpassage op Goedbericht.nl

   

Vergeven of blijmaken?

Kol 3:13 “… vergeeft elkander,…” Paulus gebruikt hier voor vergeven het Griekse woord dat genade bewijzen betekent. Dit gaat veel verder dan vergeven…

   

Schaduw en het lichaam van Christus

Kol 2:16,17 “…dingen, die een schaduw zijn van het komende, maar het lichaam is van Christus.” Wat zegt Paulus in dit stukje over het Lichaam van Christus, de zonen Gods.?

   

Werd God verrast?

Veel christenen hebben moeite met de soevereiniteit van God. Het betekent nl. niet alleen dat God alles van tevoren weet, maar zelfs dat Hij het zo gepland heeft ! Werkelijk, de duivel, de zondeval, de ondergang van farao, het verloren gaan van vele mensen, alles staat onder deregie van God, die alles doet naar de raad van Zijn wil.