Printable version  Printable version
666
Alsem en Uitwerp...
Blij met Gods oor...
Brood en wijn
Crowned With Oil
De drie dopen
Door de woestijn ...
Evening and Morning
Feed My Sheep
Gedenk de Sabbatd...
Gedoopt in Christus
Gemeenschap
Gods stem horen
Het erdeel van Jabez
Het Woord Gods
Job ed weg tot zoo...
Latent power of th...
Licht uit schaduwen
Mozes ed weg tot ...
Uw naam worde ge...
Van oost naar west
Vrijmaking vd geest
Wetten van geeste...
Witness Lee
    Cruciale punten - w1
    Cruciale punten - w2
    Cruciale punten - w3
    Cruciale punten - w4
    Cruciale punten - w5
    Cruciale punten - w6
    Cruciale punten - w7
    Studie v. Exodus - w1
    Studie v. Exodus - w2
    Studie v. Exodus - w3
    Studie v. Exodus - w4
    Studie v. Exodus - w5
    Studie v. Exodus - w6
    Studie v. Exodus - w7
    Studie v. Exodus - w8
    Studie v. Exodus - w9
    VenE - week 1
    VenE - week 2
    VenE - week 3
    VenE - week 4
    VenE - week 5
    VenE - week 6

Witness Lee

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Onderstaande artikelen zijn zeer geloofsopbouwende inzichten in het geestelijke leven van een gelovige, afkomstig van Witness Lee. Deze inzichten zijn samengebracht uit zijn verschillende boeken.

Witness Lee munt uit in het ontrafelen van complexe geestelijke onderwerpen en het formuleren ervan in begrijpbare taal. Al zijn onderwijs is gericht op het ervaren en genieten van Christus door de gelovige in de geest en door de Geest; geschikt geestelijk voedsel voor een ieder die zich uitstrekt naar het overwinnaarschap.

Niet alle leerstellige standpunten van Witness Lee worden gedeeld door Bijbelinfo, maar het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te herkauwen wat men tot zich neemt en zo alle voeding door de Heilige Geest te laten omzetten tot geestelijke voedsel of ontlasting.

Opmerking!

Minder geschikt als lees- of studiemateriaal, maar zeer geschikt ter meditatie, om biddend te lezen!

1234567890123456789012

     

Het Visioen en de Ervaring van
Christus in Zijn opstanding en

 

week 1

De samenstelling van de voleindigde God met de wedergeboren gelovigen.

hemelvaart

 

week 2

Verklaard worden tot zoonschap.

   

week 3

Christus als het opstandingsleven dat groeit, zich vertakt, uitbot en bloeit in ons.

   

week 4

De inhuldiging tot Heer van de mens-Redder Jezus Christus in Zijn hemelvaart.

   

week 5

Christus de Hogepriester die ons tot het uiterste redt - organisch en subjectief - op basis van een onverwoestbaar leven, in Zijn hemelse bediening.

   

week 6

Geestelijke oorlogvoering in de kracht en ervaring van de hemelvaart

       

De Cruciale Punten van de
hoofdzaken van het

 

week 1

Gods economie is Zijn plan om zichzelf uit te delen in de mensheid. Gods economie is Gods uitdeling.

hedendaagse weder-opbouw-
werk van de Heer

 

week 2

De goddelijke drie-eenheid is niet voor een leerstellig begrip over systematische theologie, maar voor de uitdeling, de verspreiding van God Zelf in Zijn uitverkoren volk.

   

week 3

De waardebepaling van de ziel van de mens door satan verschilt van die door Christus. Hoe kostbaar is onze ziel voor ons?

   

week 4

De ingrediënten in de door een proces gegane en voleindigde Drie-enige God vormen de pneumatische Christus en de voleindigde Geest.

   

week 5

De intrinsieke essentie van de Drieenige God als het levende water, de boom des levens en het licht van het leven voor onze wandel en ons genot, om af te rekenen met onze onafhankelijkheid in onze natuurlijke bekwaamheid, door te wandelen in de weg van Christus als het uitstromen van dit innerlijke leven.

   

week 6

Het herbouwen van de tempel door Ezra als het herstel van het huis van God, is de ware Gemeente in haar goddelijke natuur en essentiële karakter, als het fundament van de waarheid.

   

week 7

De zuivere vermenging is het verblijven in de Drie-enige God als onze eenheid en ons afzonderen van de vermenging met de wereld.

Ware nederigheid zet geen enkele norm onder ons dan Christus alleen, opdat we de meest vleselijke broeder in het Lichaam de meeste liefde betonen.

Zolang we leven in het Lichaam, ontvangen we de voorziening vanuit het Hoofd van het Lichaam, ongeacht onze conditie, maar we moeten blijven in de plaats die ons is toebedeeld in het Lichaam.

       

Studie van Exodus

 

week 1

De centrale gedachte in Exodus is dat Christus de verlossing, behoudenis en voorziening van Gods volk is en het middel voor hen om God te aanbidden en te dienen, zodat zij in Hem kunnen worden opgebouwd samen met God, en om God te ontmoeten, met Hem gemeenschap te hebben en elkaar wederzijds te bewonen.

Gods doel in Zijn behoudenis is om ons Zijn woonplaats te maken, om Zichzelf in Zijn verloste volk werken, zodat Hij tot in eeuwigheid een volledige uitdrukking kan hebben. Dit is het doel van Gods volledige behoudenis. Gods uitdeling is gericht op dit doel.

   

week 2

Mozes is het beeld in Exodus van de persoon met wiens natuurlijke bekwaamheid afgerekend wordt, zodat zijn bekwaamheid een bekwaamheid in de opstanding is. Feitelijk zien we dat God gewerkt was in Mozes’ bekwaamheid.

   

week 3

Bevrijding uit de tirannie van de wereld is Egypte verlaten, de Rode Zee doortrekken, de woestijn in gaan om aan te komen bij de ware berg van God, waar we de openbaring over Gods economie kunnen zien alsmede het ontwerp van de tabernakel. Bovendien moeten we naar het rijke en allesomvattende goede land gaan om Gods vijand te verslaan en te genieten van de rijkdommen van de alomvattende Christus.

   

week 4

Wat de brandende bramstruik symbolisch was voor Mozes was het in werkelijkheid voor Paulus, en voor iedere gelovige in de opstanding. We zijn onder de vloek van doornen door de eerste Adam, de laatste Adam laat ons door Zijn Geest branden zonder te verteren. Het vuur voedt zich niet met ons vlees.

   

week 5

De betekenis van Pesach, het paaslam, het bloed, de deurposten, de hysop, het zuurdesem en de ongezuurde broden bij de uittocht uit Egypte als beeld van onze verlossing.

   

week 6

De noodzaak voor ons en Gods doel van onze eigen exodus uit deze wereld.

   

week 7

Het kruis van Christus maakt de bittere wateren zoet. De ervaring van het kruis in bittere omstandigheden test ons en stelt ons bloot in elk aspect van ons wezen. Na de ervaring van het zoete water van Mara hebben we de ervaring van het stromende water van Elim nodig om Gods rijke leven en volledige overwinning uit te drukken.

   

week 8

De gemeente als het doel van Gods verlossing tot de bouw van Zijn woonplaats voor de vestiging van Zijn koninkrijk. Gods afrekening met het vlees als tegenstander van het plan, bestuur en de troon van God.

   

week 9

God wil ons dieet veranderen. Het eten van Christus als ons geestelijk voedsel is Gods manier om Zijn rijkdommen in ons innerlijk wezen uit te delen om ons te voeden, zodat we samengesteld kunnen worden met Zijn element.