Printable version  Printable version
Uitgaande v/d genade ...
Bijbelcommentaren
De komst van de Heer
Geschiedenis en Tijd
Herstel van alle dingen
Het geestelijke leven
    666
    Alsem en Uitwerp...
    Blij met Gods oor...
    Brood en wijn
    Crowned With Oil
    De drie dopen
    Door de woestijn ...
    Evening and Morning
    Feed My Sheep
    Gedenk de Sabbatd...
    Gedoopt in Christus
    Gemeenschap
    Gods stem horen
    Het erdeel van Jabez
    Het Woord Gods
    Job ed weg tot zoo...
    Latent power of th...
    Licht uit schaduwen
    Mozes ed weg tot ...
    Uw naam worde ge...
    Van oost naar west
    Vrijmaking vd geest
    Wetten van geeste...
    Witness Lee
Het Koninkrijk van God
Israel en Juda
Overig

Het geestelijke leven

   

1234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567890123456781234567

Witness Lee

Vroeg in de bediening van Witnees Lee ontmoette hij Watchman Nee en begon met hem samen te werken.

Witness Lee heeft veel boodschappen geschreven vanuit het perspectief van het genieten en ervaren van Christus als het goddelijke leven in de gelovige, door de Geest vanuit de geest.

     
     

Deuteronomium:

De Tweede Wet

– Toespraak 3

Toespraak 3 – Waarom Israël verkoren werd is een commentaar op de derde toespraak van Mozes in Deuteronomium 9-13.

De boeken van Deuteronomium zijn een serie van 12 toespraken die Mozes net voor zijn dood aan het einde van Israëls woestijnreis gaf.

     
     

Gemeenschap -
T. Austin-Sparks

TAS schrijft: “Wij hebben getracht enige van de grote dingen naar voren te brengen die met de gemeenschap van Gods kinderen samenhangen. Als wij onszelf rustig de tijd zouden geven om hierover na te denken, zouden wij meer en meer onder de indruk komen van het grote belang van geestelijke gemeenschap. Het lijkt wel alsof de meeste van onze problemen eigenlijk hiermee in verband staan en dat het samenhangt met talloze andere dingen. Ik geloof dat, als wij voldoende het belang ervan erkennen en van de noodzaak om beslist de strijd voor gemeenschap te strijden en er ernstig aandacht aan schenken, heel veel van onze problemen, onze moeilijkheden, en andere geestelijke belangen, daardoor beïnvloed zullen worden.

Misschien beseft u niet wat dit alles inhoudt, maar bij de overdenking ervan zult u toch wel onder de indruk komen van het feit dat door alle eeuwen heen een geweldige strijd is gevoerd onder Gods kinderen, in verband met geestelijke gemeenschap.”

Description: http://theliberatingsecret.org/reading_room/sparks/images/sparks.jpg

     
     

The Spiritual Man

Dit is de engelse versie van ‘De Geestelijke Mens’ , het eerste en tevens enige boek van omvang dat ooit zelf geschreven is door de bekende Chinese kerkleider Watchman Nee.

In dit boek werkt Watchman Nee zeer gedetailleerd uit wat de bijbel over de mens leert. Van onschatbare waarde is hij in zijn uitleg, analyse en toepassing over de geest, de ziel en het lichaam van de mens.

- De geest is het aspect van de mens dat zich bewust is van God. Hier zetelen de eigenschappen geweten, intuïtie en gemeenschap.

- De ziel is het aspect van de mens dat zich bewust is van zichzelf. Hier bevinden zich de wil, het verstand en het gevoel.

- Het lichaam tenslotte, is het aspect van de mens dat zich bewust is van de wereld waarin hij leeft.

Nee illustreert de wijze waarop geest, ziel en lichaam zich tot elkaar verhouden aan de hand van het ontwerp van de tempel. De voorhof staat voor het lichaam, het heilige voor de ziel en het heilige der heiligen voor de geest. Hij wil hiermee uitdrukken hoe de mens als beelddrager Gods met zichzelf in harmonie moet leven. De geest, die in verbinding staat met God, behoort de ziel te leiden, zodat het lichaam - aangestuurd door de ziel - uiteindelijk doet wat Gode welbehaaglijk is.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/W_Nee.jpg

De geestelijke mens - Watchman Nee - ISBN: 9789057190490

     
     

Latent power of the soul

In "De latente kracht van de ziel" laat Watchman Nee zien wat de gemeenschappelijke factor is achter tal van technieken en methodes die vandaag de dag gebruikt worden binnen de New Age beweging, de alternatieve geneeswijzen en de esoterie. Al deze technieken zijn er op gericht een latente kracht in de menselijke ziel te bevrijden.

Hoewel ze zichzelf spiritueel noemen, of het nu gaat om mesmerisme, telepathie, Christian Science, oosterse meditatie of het massale gebed van Islamieten, ze hebben allen één gemeenschappelijke grondregel en dat is opwekken van de latente kracht van de ziel en niet de geest van de mens. Zelfs binnen bepaalde christelijke stromingen maakt men onbewust gebruik van deze latente kracht.

Tegenover de latente kracht van de ziel stelt Watchman Nee de kracht van de Geest. Het gevaar dat een gelovige loopt is dat hij de ziel verwart met de geest, waardoor hij de latente kracht van de ziel zou kunnen verwarren met de kracht van de heilige Geest.

De latente kracht van de ziel

     
     

Vrijmaking v/d geest

De vrijmaking van de geest is een bloemlezing van boodschappen uit het werk van Watchman Nee waarin hij benadrukt wat van essentieel belang is voor iedereen die God wil dienen:

De inwendige mens kan vrijgemaakt worden door de utwendige mens te verbreken. Alleen door de verbrokenheid kunnen we dienstbaar zijn.

De vrijmaking van de geest

     
     

Feed My Sheep

There is no difference between a sheep and a shepherd, as far as their character is concerned, for God's true shepherds are sheep. This principle tears down the barriers that have been erected to segregate the sheep from the shepherds and all find themselves in one common fold of the Chief Shepherd. For the difference between them is simply one of "calling" in the Body of Christ.

God is certainly preparing for Himself a people who will walk in total union with Himself: a people who will speak only His words, do only His works, and walk only in His ways.

George H. Warnock

feast

     
     

Evening and Morning

 

In this time of spiritual visitation God would remind His people over and over again that He is consistently seeking to draw them into direct, unhindered union with Himself, that through them He might reveal His glory unto the nations.

God wants us to know that the structure of His Church is just as much an outgrowth of the Law of Life (and therefore just as much subject to change), as is the case in any other living thing that He has created. If there is LIFE, then there must needs be GROWTH, and CHANGE, and TRANSFORMATION.

This is the particular emphasis of this writing, and one that we believe is very needful in this hour. Man's attempt to re-establish some religious structure of the past, useful as it may have been in another day, is vain and futile.

George H. Warnock

feast

     
     

Crowned with oil

The redeemed man, enriched with grace immeasurable, and with the very wisdom of God - yet fears to make the Holy Spirit of God to be his Guide and Interpreter as he walks through the uncharted wilderness of life.

He fears to let the Law of the Spirit of life in Christ Jesus become the motivating, energizing principle by which he lives. He chooses rather to let the law of some church system, some minister, some apostle or prophet - become the rule by which he lives, and by which he walks.

George H. Warnock

feast

     
     

Door de woestijn heen

Voelt het alsof u in een geestelijke woestijn ronddoolt? Bent u de kerk uitgegooid of voelt u zich daar niet meer thuis?

Deze studie laat zien hoe God sommigen voor een seizoen de kerk uitroept, met de reden om hen nieuwe dingen te leren, om hen daarna terug te laten keren en te laten bedienen tot hen die oren hebben om te horen.

Stephen E. Jones

     
     

666

Wat is het merkteken van het beest? Allerlei griezelverhalen doen de ronde. Er wordt zelfs aan een elektronisch creditcardmerkteken op de hand of op het voorhoofd gedacht. Een elektronisch merkteken?

Nee toch. De bijbel is toch een geestelijk boek, dat spreekt van geestelijke realiteiten! Het gaat hier dan ook niet om een uiterlijk teken op een hand of op een voorhoofd. Het gaat om de wijze van doen en denken.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

De wetten van Alsem en Uitwerpselen

12

(The Laws of Wormwood

and Dung)

Ezechiël laat ons zien dat deze wet in wezen een wet over afgoderij in het hart betreft. Deze wet is nauw verwant aan het onderwerp van alsem of opium.

Het Bijbelse alsem is niet het hedendaagse kruid met die naam. Het is opium en de profeten koppelen dit aan de bitterheid van het hart dat we moeten overwinnen.

Ezechiël vertelt ons hier het meeste over.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Blij met Gods oordelen

Oordeel! Het woord alleen al vervult menigeen met gevoelens van onbehagen, laat staan dat je er blij mee zou kunnen zijn. Denk maar eens aan de grote oordeelsdag, waarop volgens de traditie iedere gelovige eeuwig blijft leven in de hemel en alle anderen voor eeuwig verdoemd zijn en naar de hel worden verwezen!

Maar zo is het gelukkig niet. De bijbel spreekt over verschillende oordelen. Sommige zijn voltrokken, andere zijn nog gaande, weer andere zijn toekomstig. Je kunt nooit spreken over het oordeel, want er zijn oordelen over satan, onheilige engelen, Babel, ongelovigen, steden en volken, over zonde en dood, over gelovigen, zonen, dienstknechten Gods, het huis Gods. Elk vindt plaats op een door God bepaalde tijd en met een doel dat past in Zijn plan.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Brood en wijn

Christenen komen regelmatig samen voor de maaltijd van de Heer. Dit eten van de Heer noemen katholieken een eucharistieviering en protestanten een avondmaalsviering. Men beschouwt de ceremonie als iets heiligs, als een sacrament. En bijna iedereen denkt, dat Jezus een nieuwe rite met brood en wijn instelde die we trouw moeten onderhouden.

Is dat wel zo? Waar dacht Hij aan?

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Gedenk de sabbatdag

Er zijn veel gelovigen, die niet weten, wat ze aan moeten met het gebod om de sabbat te gedenken en te heiligen. Hoe doen we dat? Wat houdt het vierde gebod voor ons in?

In dit artikel wordt ondermeer ingegaan op de geschiedenis van de sabbatdag, de schaduwbeelden ervan en ‘de werkelijkheid, die van Christus is’.

De dag des Heren is de ware sabbatdag, dit is de ‘dag’ dat wij in Zijn rust zullen ingaan. Dan doen we niet meer een ieder onze eigen ‘goede’ werken, welke eigenlijk dode werken zijn, maar we doen Gods werken, vanuit de positie van rust, die we hebben ontvangen in Christus.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

De wetten van geestelijke oorlogvoering
(
The Laws of Spiritual Warfare)

Een studie over de oorlogswetten uit Deuteronomium 20, die eveneens de wetten van geestelijke oorlogvoering zijn.

Een ieder die deelneemt aan geestelijke oorlogvoering moet zich bewust zijn van deze wetten.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Gods stem horen

(Hearing Gods voice)

Wat betekent het om in Bijbels en experimenteel opzicht de stem van God te horen en in de Geest van openbaring te wandelen, dit in tegenstelling tot het luisteren naar de afgoden van het hart.

Velen zijn van mening dat dit het meest waardevolle boek is van Stephen E. Jones.

Geschreven door: dr. Stephen E. Jones

Vertaald door: Remmer Remmers

     
     

Het erfdeel van Jabez

Voor wie een Jabez is, "is er in de hemelen een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis weggelegd, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd".

Die erfenis is geestelijke volwassenheid, zoonschap Gods.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Het Woord Gods

De term ‘Woord van God’ komt bijna 50 keer voor in het nieuwe testament en wordt vaak gebruikt als men over de bijbel spreekt. In zekere zin is dat ook waar, maar het Woord van God is méér dan een boek.

Als we goed lezen, zien we, dat het Woord van God verwijst naar wat God had gezegd.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Job en de weg tot
zoonschap

Gods plan met de Schepping: van Adam tot Christus, tot de Christus. tot het heil voor allen;
De weg die God gaat met de uitverkorenen tot Zoonschap: van lijden tot gehoorzaamheid, van gehoorzaamheid tot heerlijkheid;
De rol van: de beproefde, de tegenstander (satan), het vleselijke denken, de Elia’s (= wegbereiders) en uiteindelijk het leven-brengende Woord van God Zelf ... dit alles en nog veel meer vinden we terug is het boek van Job.

Geweldige inzichten, overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Licht uit schaduwen

We leven in het laatste der dagen. Bij hoe langer hoe meer mensen slaat de schrik om het hart als zij zien, wat er in de wereld gebeurt. Voortdurend komen de leiders van de wereld bijeen om te proberen een uitweg uit de problemen te vinden.

Vanuit Gods oogpunt gaat er niets mis. Hij heeft gezegd: "Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën". Niets loopt Hem uit de hand! God volvoert Zijn plannen met goddelijke precisie. Jezus zegt dan ook: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt".

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Mozes en de weg tot zoonschap

In het oude testament is Mozes een zeer opvallende figuur. Grote mannen leefden vóór hem en ná hem. Maar "zoals Mozes, die de Heer gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan".

Wat was eigenlijk het geheim van Mozes' leven? Zijn leven was als geen ander in het oude testament een duidelijke typering van de weg tot zoonschap.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Uw Naam worde geheiligd

Jezus leerde Zijn discipelen om te bidden: "Onze Vader in de hemel, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome". Dagelijks wordt dit gebed ontelbare keren opgezegd, maar er zijn maar weinig mensen, die begrijpen wat ze zeggen.

Zijn naam moet worden geheiligd in ons. "Uw naam worde geheiligd" is gelijk aan "Maak ons een beeld van U". "Maak ons Uw naamdrager". Het ging Jezus om heiliging van Gods naam en wezen in de Zijnen.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Van oost naar west

"Gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn". Welk heldere licht komt altijd van het oosten en licht tot het westen en is altijd aanwezig? De bliksem?

Het is de zon, het licht van de dag. Die schijnt altijd, is het niet hier, dan schijnt ze aan de andere kant van de aardbol. De Zoon des mensen is dan ook komende als de zon. Hij is de zon der gerechtigheid, die in de Zijnen op gaat.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

De drie dopen

In dit artikel wordt uitgelegd dat er drie dopen zijn in de bijbel:

1.

Er kan gedoopt worden in of met water, als ceremonie, de doper is dan een mens.

2.

Er is een doop met de Heilige Geest, de doper hiervan is Jezus.

3.

En er is een doop Jezus Christus in, de doper van deze doop is de Heilige Geest.

Overgenomen uit: Verborgen Manna

     
     

Gedoopt in Jezus Christus

(vervolg op ‘De drie dopen’)

Paulus schreef: ‘Er is één doop’. Deze ene doop heeft drie stadia (drie=volkomenheid). Eerst de natuurlijke afschaduwing (doop met water), dan de vervulling ervan (doop met de Geest) en tenslotte de geestelijke realiteit (doop in Christus).

In dit artikel worden deze drie dopen afzonderlijk uitgelegd.

Overgenomen uit: Verborgen Manna